vrijdag 21 mei 2010

cultuurparagraaf Verkiezingsprogramma CDA

Cultuur verbindt mensen. Het is een uitdrukking van het geheel van onze waarden en draagt wezenlijk bij aan onze identiteit. Kennisnemen van elkaars cultuuruitingen kan groepen mensen dichter bij elkaar brengen, draagt bij aan het opbouwen en bijeenhouden van een samenleving die als echte gemeenschap beleefd wordt. Juist in
een globaliserende wereld hebben mensen behoefte aan eigenheid en aan verbondenheid. Cultuur vervult daarvoor een wezenlijke rol. Dat geldt voor onze topcultuur maar ook voor de volkscultuur. Kunstenaars houden ons een spiegel voor. Zij openen nieuwe en inspirerende vergezichten. Zij laten ons op een andere, verrijkende manier tegen de samenleving aankijken. Ook de amateurkunst verbindt mensen met elkaar. Kunst geeft invulling aan het begrip participatie en geeft kleur aan de samenleving. Het CDA staat voor een overheid die de condities creëert voor een bloeiende kunst en cultuur, die kwaliteit verhoogt en zorgt voor spreiding en toegankelijkheid. Cultuur kan bijdragen aan versterking van de economie. Cultuur is belangrijk voor het (internationale) vestigingsklimaat, in het bijzonder in de steden. Ook via toerisme (musea en monumentale steden), architectuur, erfgoed, en design draagt cultuur bij aan werkgelegenheid en economie. Naast verbinding, zijn daarom ook innovatie en bereik belangrijke doelstellingen van cultuurbeleid.

2.5.1 Nederland is rijk aan monumenten. Monumenten zijn niet alleen mooi maar dragen ook bij aan woonplezier, het gevoel van veiligheid en leveren bovendien een economische bijdrage in de sfeer van horeca en toerisme. Het hedendaagse monumentenbeleid moet ertoe bijdragen dat de kwaliteit, identiteit en herkenbaarheid van onze leefomgeving gewaarborgd zijn en verder worden uitgebouwd. Het monumentenbestand moet daarom goed op orde blijven. Het behoud van religieus erfgoed verdient bijzondere aandacht.

2.5.2 Cultuureducatie en geschiedenis verdienen een vanzelfsprekende plaats in het onderwijs. Het brengt jongeren in verbinding met vragen van zingeving, met dieptelagen van onze cultuur en met de onderliggende waarden van onze samenleving. Het nieuwe Nationaal Historisch Museum zal hieraan, in samenwerking met het Nationaal Openlucht Museum, een belangrijke bijdrage moeten leveren.

2.5.3 Het CDA is voorstander van actieve cultuurparticipatie. Amateur- en volkskunst evenals bibliotheekbezoek moet gestimuleerd worden. Het zelf beoefenen van kunst in verenigingsverband bevordert groepsgevoel en saamhorigheid. Door verdere decentralisatie kan de doelmatigheid worden bevorderd.